Najlepszy Żłobek
na tej
półkuli

Witaj w Bajkowym Żłobku!!!Fundusze europejskie

Projekt „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami w Bajkowym Żłobku w Siemianowicach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest poprawa do 31.08.2017 r. dostępności usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 roku życia dla co najmniej 21 (w tym co najmniej 16 kobiet) osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do 3 lat, w tym co najmniej 5 osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi z niepełnosprawnościami z obszaru województwa śląskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Projekt realizowany od 01.03.2016 do 31.08.2017 r.
Miejsce realizacji projektu: Siemianowice Śląskie, ul. Pułaskiego 3.

Projekt skierowany jest do osób, które mają utrudniony dostęp do rynku pracy (bezrobotne, bierne zawodowo) lub trudności w pogodzeniu życia zawodowego z rodzinnym, ze względu na potrzebę sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3.

Planowane efekty:
– liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 – 21;
– liczba osób opiekujących się dziećmi do lat 3 objętych wsparciem w projekcie – 21;
– liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowywaniem dzieci po opuszczeniu projektu – 8;
– liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub jej poszukują – 2.

Wartość projektu: 1 029 155,81 PLN
Wartość dofinansowania: 874 782,44 PLN

Partner projektuFundacja na Rzecz Inteligentnego Rozwoju

Informujemy, że uruchomiona została rekrutacja uzupełniająca dla dzieci z niepełnosprawnością i trwa do momentu wyczerpania limitu miejsc.

Regulamin rekrutacji uzupełniającej w Projekcie

Wniosek (w wersji edytowalnej)

Trwa nadal rekrutacja dla dzieci z niepełnosprawnością

Termin rekrutacji dla dzieci z niepełnosprawnością został przedłużony do godziny 12.00 w dniu 30.08.2016 r.

Więcej informacji

Regulamin naboru w Projekcie

Wniosek (w wersji edytowalnej)

Informujemy, że uruchomiona została Rekrutacja uzupełniająca na 1 wolne miejsce i trwa do godziny 12.00 w dniu 27.07.2016 r.

Regulamin rekrutacji uzupełniającej w Projekcie

Wniosek (w wersji edytowalnej)

Wyniki rekrutacji

W związku z zakończeniem w dniu wczorajszym tj. 24.05.2016 roku rekrutacji uczestników do przedmiotowego projektu projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami w Bajkowym Żłobku w Siemianowicach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłaszamy wyniki rekrutacji dla dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności.

Wyniki są dostępne pod adresem.

Rekrutacja do projektu

W związku z realizacją projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami w Bajkowym Żłobku w Siemianowicach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłaszamy  rozpoczęcie rekrutacji uczestników do przedmiotowego projektu.

 1. Nowoutworzone grupy w Żłobku będą dofinansowane z Projektu przez 12 miesięcy. Zatem koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 względem konkretnego dziecka / rodzica będą finansowane ze środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, stanowiący maksymalny okres uczęszczania dziecka do Żłobka w ramach Projektu.
 2. Grupy będą miały zapewnioną opiekę w godz. 6.30-17.00, co pomoże rodzicom godzić życie zawodowe z prywatnym.
 3. Przewidziano w ramach Projektu realizację szeregu zajęć dodatkowych dla dzieci m.in. z:
  1. języka angielskiego
  2. muzykoterapia
  3. zajęcia z psychologiem
  4. zajęcia z logopedą
  5. zajęcia z fizykoterapeutą
  6. gimnastyka korekcyjna
  7. zajęcia rozwijające kompetencje dzieci z wykorzystaniem LEGO DUPLO
 4. W ramach Projektu jest przewidziana czesne od rodziców w wysokości 12% wartości Projektu przeliczonych na koszt jednego dziecka w postaci wpłat rodziców na udział dzieci w Projekcie, stanowiący wkład własny w Projekcie.
 5. Żłobek zapewnia, że żadna osoba nie będzie traktowana w sposób odmienny (dyskryminowana) ze względu na swoją płeć, rasę, kolor skóry, orientację seksualną lub niepełnosprawność.

Zasady rekrutacji

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do Żłobka w trakcie trwania programu jest wpisanie się w grupę docelową Projektu. Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Projektu stanowią rodzice z obszaru woj. śląskiego[1] w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, którzy
  1. podejmują pracę po przerwie związanej z urodzeniem dziecka i/lub wychowujące dzieci do lat 3;
  2. są zatrudnieni, wychowują dzieci do lat 3 i mają trudność w pogodzeniu życia zawodowego z rodzinnym, ze względu na potrzebę sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3;
  3. są poza rynkiem pracy ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem do lat 3.
 2. Rekrutacja Uczestników do Projektu odbywać się będzie na podstawie spełnienia kryteriów formalnych według list uzyskanych punktów osobno dla dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności i dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Listy zostaną uszeregowane od największej liczby punktów do najmniejszej.
 3. Rekrutacja dla dzieci bez orzeczonej niepełnosprawności rozpoczyna się 13.05.2016 roku i trwa do godziny 12.00 w dniu 24.05.2016 r.
 4. Rekrutacja dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością rozpoczyna się 13.05.2016 roku i trwa do godziny 12.00 w dniu 26.08.2016 r. – termin został przedłużony
 5. Składanie wniosków ma miejsce w biurze Dyrektora/ki Żłobka w dni robocze od 8.00-16.00.
 6. Przewiduje się zrekrutowanie 2 grup po 8 dzieci bez orzeczenia o niepełnosprawności oraz jednej grupy 5 osobowej dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

[1] Rodzice pracują, uczą lub zamieszkują na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

 

Miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

W odpowiedzi na Państwa pytania podczas wczorajszego spotkania informacyjnego, informujemy, iż Kodeks cywilny (tekst jednolity opracowany na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827, z 2015 r. poz. 4, 397, 539, 1137, 1311, 1433, 1830, 1844.) w następujący sposób reguluje miejsce zamieszkania:

Art. 25.

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Art. 26.

§ 1. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

§ 2. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.

Art. 27.

Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.

Art. 28.

Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

 

20.05.2016 – odbędzie się II spotkanie informacyjne na temat rekrutacji do żłobka w ramach projektu europejskiego

W związku z dużym zainteresowaniem spotkaniem informacyjnym w dniu 16.05.2016r. na temat rekrutacji do projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami w Bajkowym Żłobku w Siemianowicach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy w najbliższy piatek tj. 20.05.2016 roku o godz. 16.00 na II spotkanie informacyjne poświęcone rekrutacji do żłobka w ramach projektu. Podczas spotkania zostaną omówione m.in.:

Miejsce: „Bajkowy Żłobek” tj. ul. Kazimierza Pułaskiego 3, Siemianowice Śląskie

Termin: 20.05.2016 roku godzina 16.00-17.00

Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na spotkanie informacyjne na temat rekrutacji do żłobka w ramach projektu europejskiego

W związku z realizacją projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami w Bajkowym Żłobku w Siemianowicach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy w najbliższy poniedziałek tj. 16.05.2016 roku o godz. 16.00 na spotkanie informacyjne poświęcone rekrutacji do żłobka w ramach projektu. Podczas spotkania zostaną omówione m.in.:

Miejsce: „Bajkowy Żłobek” tj. ul. Kazimierza Pułaskiego 3, Siemianowice Śląskie

Termin: 16.05.2016 roku godzina 16.00-17.00

Serdecznie zapraszamy!

Zapytania ofertowe

W związku z realizacją projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami w Bajkowym Żłobku w Siemianowicach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłoszone zostały następujące zapytania ofertowe:
Zapytanie ofertowe nr 1/2016/RPO/I – Prac adaptacyjnych w budynku żłobka i jego bezpośredniej okolicy http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-12016rpoi/ – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma SZKŁOSTAL Sp. z o.o.
Zapytanie ofertowe nr 2/2016/RPO/I – Wykonanie wejścia do żłobka – Wiatrołap http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-22016rpoi/ – nieskuteczne
Zapytanie ofertowe nr 3/2016/RPO/I – Wykonanie schodów zejściowych z tarasu I piętra na otwartą przestrzeń na zewnątrz http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-32016rpoi/ – nieskuteczne
Zapytanie ofertowe nr 4/2016/RPO/I – Montaż monitoringu żłobka i terenu przyległego http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-42016rpoi/ – nieskuteczne

Zapytanie ofertowe nr 5/2016/RPO/I – Wykonanie wejścia do żłobka – Wiatrołap http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-52016rpoi/ – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma OKNAL Stanisław Borowski

Zapytanie ofertowe nr 6/2016/RPO/I – Montaż monitoringu żłobka i terenu przyległego http://bajkowyzlobek.edu.pl/?p=495 – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Adam Matura Matur

Zapytanie ofertowe nr 7/2016/RPO/I – Zakup zabawek http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-72016rpoi/ najkorzystniejszą ofertę złożyła NOWA SZKOŁA Sp. z o.o. oraz Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k.

Zapytanie ofertowe nr 8/2016/RPO/I – Dostawa artykułów higienicznych http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-82016rpoi/ – najkorzystniejszą ofertę złożyła FIRMA HANDLOWA MARPOL oraz MAKRO Cash AND Carry

Zapytanie ofertowe nr 9/2016/RPO/I – Dostawa artykułów spożywczych http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-92016rpoi/ – najkorzystniejszą ofertę złożyli: 

a) F.H.U. „KASIA” Rataj Katarzyna SKLEP MIĘSNO-WĘDLINIARSKI
b) Iglotex Kraków Sp. z o.o.
c) MAKRO CASH AND CARRY
d) IMBIR
e) „Społem” Siemianowicka Spółdzielnia Spożywców w Siemianowicach Śląskich

Zapytanie ofertowe nr 10/2016/RPO/I – Wykonanie i montaż schodów zejściowych z tarasu I piętra na otwartą przestrzeń na zewnątrz LINK – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TLC Sp. z o.o. 

Zapytanie ofertowe nr 11/2016/RPO/I – Zakup i dostawa zabawek http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-112016rpoi/ – najkorzystniejszą ofertę złożyła NOWA SZKOŁA Sp. z o.o. 

Zapytanie ofertowe nr 12/2016/RPO/I – Dostawa artykułów higienicznych  http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-122016rpoi/ – najkorzystniejszą ofertę złożyło MAKRO Cash AND Carry

Zapytanie ofertowe nr 13/2016/RPO/I – Dostawa artykułów spożywczych  http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-132016rpoi/ – najkorzystniejszą ofertę złożyli: 

a) F.H.U. „KASIA” Rataj Katarzyna SKLEP MIĘSNO-WĘDLINIARSKI
b) MAKRO CASH AND CARRY
c) „Społem” Siemianowicka Spółdzielnia Spożywców w Siemianowicach Śląskich

Zapytanie ofertowe nr 14/2016/RPO/I – Dostawa artykułów spożywczych  http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-142016rpoi/ – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma IMBIR Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr 15/2016/RPO/I – Dostawa artykułów higienicznych http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-152016rpoi/ – najkorzystniejszą ofertę złożyła FIRMA HANDLOWA MARPOL oraz MAKRO Cash AND Carry

Zapytanie ofertowe nr 16/2016/RPO/I – Dostawa artykułów spożywczych  http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-162016rpoi/ – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma IMBIR Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr 17/2016/RPO/I – Dostawa artykułów spożywczych  http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-172016rpoi/ – najkorzystniejszą ofertę złożyli: 

a) MAKRO CASH AND CARRY
b) „Społem” Siemianowicka Spółdzielnia Spożywców w Siemianowicach Śląskich
c) F.H.U. „KASIA” Rataj Katarzyna SKLEP MIĘSNO-WĘDLINIARSKI

Zapytanie ofertowe nr 18/2016/RPO/I – Dostawa artykułów spożywczych  http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-182016rpoi/ – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma IMBIR Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr 19/2016/RPO/I – Usługi Psychologa/żki  http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-192016rpoi – najkorzystniejszą ofertę złożyło Centrum Pomocy Rodzinie Modus Vivendi Barbara Łężak

Zapytanie ofertowe nr 20/2016/RPO/I – Usługi Logopedy/ki  http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-202016rpoi/ – najkorzystniejszą ofertę złożyła Anna Robak-Ostręga

Zapytanie ofertowe nr 21/2016/RPO/I – Usługi Fizykoterapeuty/ki  http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-212016rpoi/ najkorzystniejszą ofertę złożyła Barbara Oleksy

Zapytanie ofertowe nr 22/2016/RPO/I – Usługi Muzykoterapeuty/ki  http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-222016rpoi/ najkorzystniejszą ofertę złożyła Joanna Talik

Zapytanie ofertowe nr 23/2016/RPO/I – Usługi Nauczyciela/ki języka angielskiego  http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-232016rpoi/ najkorzystniejszą ofertę złożyła Joanna Pilch

Zapytanie ofertowe nr 24/2016/RPO/I – Usługi Nauczyciela/ki gimnastyki korekcyjnej  http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-242016rpoi/ najkorzystniejszą ofertę złożyła Barbara Oleksy

Zapytanie ofertowe nr 25/2016/RPO/I – Dostawa artykułów higienicznych  http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-252016rpoi/ – najkorzystniejszą ofertę złożyła FIRMA HANDLOWA MARPOL oraz MAKRO Cash AND Carry

Zapytanie ofertowe nr 26/2016/RPO/I – Dostawa artykułów spożywczych http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-262016rpoi/ – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma IMBIR Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr 27/2016/RPO/I – Dostawa artykułów spożywczych http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-272016rpoi/ – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma IMBIR Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr 28/2016/RPO/I – Dostawa artykułów spożywczych http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-282016rpoi/ – najkorzystniejszą ofertę złożyli: 

a) MAKRO CASH AND CARRY
b) „Społem” Siemianowicka Spółdzielnia Spożywców w Siemianowicach Śląskich
c) F.H.U. „KASIA” Rataj Katarzyna SKLEP MIĘSNO-WĘDLINIARSKI

Zapytanie ofertowe nr 29/2016/RPO/I – Dostawa artykułów spożywczych http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-292016rpoi/– najkorzystniejszą ofertę złożyła firma IMBIR Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr 30/2016/RPO/I – Dostawa artykułów higienicznych http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-302016rpoi/ – najkorzystniejszą ofertę złożyła FIRMA HANDLOWA MARPOL oraz MAKRO Cash AND Carry

Zapytanie ofertowe nr 1/2017/RPO/I – Dostawa artykułów spożywczych http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-12017rpoi/ – najkorzystniejszą ofertę złożyli: 

a) MAKRO CASH AND CARRY
b) „Społem” Siemianowicka Spółdzielnia Spożywców w Siemianowicach Śląskich
c) F.H.U. „KASIA” Rataj Katarzyna SKLEP MIĘSNO-WĘDLINIARSKI

Zapytanie ofertowe nr 2/2017/RPO/I – Dostawa artykułów spożywczych  http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-22017rpoi/ –  najkorzystniejszą ofertę złożyła firma IMBIR Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr 3/2017/RPO/I – Dostawa artykułów spożywczych  http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-32017rpoi/ –  najkorzystniejszą ofertę złożyła firma IMBIR Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr 4/2017/RPO/I – Dostawa artykułów spożywczych http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-42017rpoi/ ‎– najkorzystniejszą ofertę złożyli: 

a) MAKRO CASH AND CARRY
b) „Społem” Siemianowicka Spółdzielnia Spożywców w Siemianowicach Śląskich
c) F.H.U. „KASIA” Rataj Katarzyna SKLEP MIĘSNO-WĘDLINIARSKI

Zapytanie ofertowe nr 5/2017/RPO/I – Dostawa artykułów spożywczych http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-52017rpoi/ ‎–  najkorzystniejszą ofertę złożyła firma IMBIR Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr 6/2017/RPO/I – Dostawa artykułów spożywczych http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-62017rpoi/ – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma IMBIR Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr 7/2017/RPO/I – Dostawa artykułów spożywczych http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-72017rpoi/ – najkorzystniejszą ofertę złożyli: 

a) „Społem” Siemianowicka Spółdzielnia Spożywców w Siemianowicach Śląskich
b) F.H.U. „KASIA” Rataj Katarzyna SKLEP MIĘSNO-WĘDLINIARSKI
c) MAKRO CASH AND CARRY

Zapytanie ofertowe nr 8/2017/RPO/I – Dostawa artykułów spożywczych http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-82017rpoi/ – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma IMBIR Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr 9/2017/RPO/I – Dostawa artykułów spożywczych http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-92017rpoi/ –  najkorzystniejszą ofertę złożyła firma IMBIR Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr 10/2017/RPO/I – Dostawa artykułów spożywczych  http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-102017rpoi/ – najkorzystniejszą ofertę złożyli:

a) F.H.U. „KASIA” Rataj Katarzyna SKLEP MIĘSNO-WĘDLINIARSKI
b) MAKRO CASH AND CARRY
c) „Społem” Siemianowicka Spółdzielnia Spożywców w Siemianowicach Ś

Zapytanie ofertowe nr 11/2017/RPO/I – Dostawa artykułów spożywczych http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-112017rpoi/  – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma IMBIR Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe nr 12/2017/RPO/I – Dostawa artykułów higienicznych http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-122017rpoi/ – najkorzystniejszą ofertę złożyła FIRMA HANDLOWA MARPOL

Zapytanie ofertowe nr 13/2017/RPO/I – Dostawa artykułów spożywczych http://bajkowyzlobek.edu.pl/uncategorized/zapytanie-ofertowe-nr-132017rpoi/ – najkorzystniejszą ofertę złożyła firma IMBIR Sp. z o.o.

Zapytania ofertowe Partnera projektu dostępne są TUTAJ.

Nabór personelu

W związku z realizacją projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami w Bajkowym Żłobku w Siemianowicach Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłoszone zostały następujące nabory personelu:

Zaproszenie do udziału w naborze personelu nr 1/2016/RPO/I – Pomoc opiekuna/ki

Zaproszenie do udziału w naborze personelu nr 2/2016/RPO/I – Opiekun/ka

Zaproszenie do udziału w naborze personelu nr 3/2016/RPO/I – Pomoc kuchenna

Zaproszenie do udziału w naborze personelu nr 4/2016/RPO/I – Osoba sprzątająca

Zaproszenie do udziału w naborze personelu nr 5/2016/RPO/I – Opiekun/ka

Zaproszenie do udziału w naborze personelu nr 6/2016/RPO/I – Pielęgniarka/Pielęgniarz Położna/Położny

Zaproszenie do udziału w naborze personelu nr 7/2016/RPO/I – Opiekun/ka

Zaproszenie do udziału w naborze personelu nr 8/2016/RPO/I – Opiekun/ka

Zaproszenie do udziału w naborze personelu nr 9/2016/RPO/I – Pomoc kuchenna

Zaproszenie do udziału w naborze personelu nr 1/2017/RPO/I – Konserwator/ka

 

 

 

 


Dodano dnia 19-04-2016 przez adminMożesz nas spotkać tutaj:


...

Skontaktuj się z nami:

512 - 382 - 972

biuro@bajkowyzlobek.pl

Bajkowy Żłobek
ul. Pułaskiego 3
41-100 Siemianowice Śląskie

Jako do nas dojechać:

© Copyright 2018 | ITake. All Rights Reserved. | Wordpress Design & Development by Robert Adamczyk